Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

SÄÄDÖKSET

 

Maksupykäliä viilattiin elintarvikelain uudistuksessa


Hallituksen esitys elintarvikelaiksi eteni kertomusvuonna lausuntovaiheeseen. ETL:n mielestä lakiesitys oli suurelta osin hyvä ja selkeyttävä. Maakunnallinen elintarvikevalvonta mahdollistaa valvonnan paremman työnjaon, erikoistumisen ja valvojien osaamisen.

 

ETL korosti lausunnossaan mm. valvojien laaja-alaisen osaaminen ja koulutuksen merkitystä sekä valvonnan suunnitelmallisuuden, avoimuuden ja tehokkuuden edistämistä. Viranomaisten on etsittävä aktiivisesti keinoja kustannustehokkuuteen.

 

Lakiesityksessä eniten keskustelua herätti suunnitelmalliseen elintarvikevalvontaan esitetty vuosimaksu. ETL osallistui aktiivisesti maa- ja metsätalousministeriön työryhmään kaikkia osapuolia tyydyttävän mallin löytämiseksi. Kannanmuodostukseen antoivat tukea jäsenyritysten vastaukset ETL:n kyselyyn maksuista ja valvonnan toteutuksesta. Lain hyväksyminen jäi vuodelle 2019.

 

Alkuperämaamerkinnät askarruttivat edelleen

 

Maa- ja metsätalousministeriön määräaikainen asetus valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden ainesosana käytetyn lihan sekä maidon ja maitotuotteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperämaan ilmoittamisesta astui voimaan kesäkuussa 2017. Euroopan komission ministeriöltä edellyttämää raporttia varten ETL selvitti jäsenyritystensä näkemyksiä kansallisen asetuksen kustannuksista ja vaikutuksista. ETL toi raportissaan esiin, että yrityksillä on asiasta erilaisia näkemyksiä.

 

EU:n elintarviketietoasetuksen edellyttämä pääainesosan alkuperämaan ilmoittamista koskeva täytäntöönpanoasetus hyväksyttiin. Asetusta aletaan soveltaa huhtikuussa 2020. Komissio laatii jäsenmaiden vaatimuksesta asetukseen tulkintaohjeen, jonka kommentointiin ETL osallistui.

 

Koulutusta akryyliamidista,
elintarvikepetokset agendalle

 

ETL osallistui laajasti seuranta- ja kehittämistyöhön elintarvikkeiden kemialliseen turvallisuuteen vaikuttavista lainsäädäntökokonaisuuksista eli kontaminantti-, kontaktimateriaali-, elintarvikeparanne-, pestisidijäämä- ja biosidilainsäädännöstä. Esimerkiksi teollisuudelta kerätyt tiedot raskasmetallien pitoisuuksista luovutettiin Eviran riskinarviointiyksikölle. Tuloksia hyödynnetään kansallisessa arvioinnissa aikuisten raskasmetallien saannista.

 

EU:n akryyliamidiasetus, joka tuli voimaan ja muutti elintarvikkeiden prosessikontaminanttien riskinhallintaperiaatteita perusteellisesti, aiheutti jäsenyrityksissä runsaasti työtä velvoitteiden täyttämiseksi. Työtä helpottamaan ETL, MaRa, PTY, Evira ja MMM järjestivät akryyliamidista koulutuskiertueen Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Savon ja Varsinais-Suomen aluehallintovirastoissa. Uraauurtavan kiertueen tavoitteena oli edistää ruokaketjun lainsäädännön soveltamista yhdenmukaisesti ja pohtia tulkintoja yhdessä valvojien ja valvontakohteiden kesken.

 

ETL käynnisti edunvalvonnan suunnittelun elintarvikepetosten torjunnasta ja teki aiheesta mm. kyselyn jäsenyrityksilleen. Kyselyn tulosten perusteella tarvetta petosten torjunnan edistämiseen on runsaasti ja siihen tarvitaan sekä keskustelua alan sisällä että yhteistyötä sidosryhmien, valvonnan ja ruokaketjun toimijoiden kesken.  

 

Jätelainsäädännön uudistus käyntiin


Suomella on kaksi vuotta aikaa panna toimeen osana EU:n kiertotalouspakettia uudistetut jätedirektiivit, jotka annettiin kesällä 2018. Toimeenpanoaikana toteutetaan myös jätelainsäädännön uudistus. Elintarviketeollisuudelle siinä keskeisiä teemoja ovat pakkausten tuottajavastuu ja pakkausjätteen kierrätys.

 

Euroopan komissio tarkasteli myös yhdyskuntajätteen kierrätysasteen toteutumista jäsenmaissa ja antoi osana uudistusta elintarvikejätteen määritelmän sekä kansallisen seuranta- ja raportointivelvoitteen elintarvikejätteelle.

 

ETL seurasi jätedirektiivien valmistelua, välitti alan kantoja Suomen viranomaisille ja vaikutti kannanmuodostukseen EU-tasolla FoodDrinkEuropessa. ETL toimi osana pakkausten tuottajavastuullisten tahojen kokoonpanoa, jossa valmisteltiin tuottajien ratkaisuesityksiä lainsäädännön uudistuksiin. Aktiivinen vaikuttaminen jatkuu vuonna 2019.

 

Muovi huomion kohteena


Kertomusvuonna valmistui EU:n kiertotalouspakettiin kuuluva EU:n muovistrategia. Osana sen tavoitteita valmisteltiin kertakäyttömuovituotteita ja -pakkauksia koskeva SUP-direktiivi. Valmisteluprosessi yllätti nopeudellaan kaikki ja direktiivin sisältöön vaikuttaminen nousi yhdeksi ETL:n ympäristöedunvalvonnan keskeiseksi painopisteeksi.

 

SUP-direktiivi sisältää rajoituksia ja muita velvollisuuksia erilaisille muovisille kertakäyttötuotteille ja -pakkauksille. Tavoitteena on vähentää kertakäyttömuovin määrää. Direktiivin kansallinen toimeenpano käynnistyy vuonna 2019.

 

Muovista keskusteltiin julkisuudessa runsaasti ja asiaa käsiteltiin myös elinkeinoelämän työryhmässä. ETL osallistui Suomessa ympäristöministeriön johdolla valmisteltuun muovitiekarttaan ”Vähennä ja vältä – kierrätä ja korvaa”. Kansallinen työ muovihaasteen ratkaisemiseksi jatkuu tiekartan toimeenpanon muodossa. 

 

Ympäristölupiin ajetaan yhden luukun periaatetta
 

Ympäristöhallinnon uudistuksia jatkettiin ja hallitus antoi lakiesityksiä mm. ympäristölupajärjestelmien kehittämisestä. Ympäristölupa- ja valvontatehtävien kokoamista yhteen valtakunnalliseen virastoon ja lupamenettelyjen yhteensovittamista ns. yhden luukun periaatteella esitettiin. Esitysten käsittely jatkuu vuonna 2019.

 

Työ- ja elinkeinoministeriön digikärkihankkeessa ”Luvat ja valvonta” edettiin palvelun testaamiseen. ETL osallistui hallinnon kehittämishankkeiden seurantaan ja vaikuttamiseen yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kanssa.

 

Päästöasiakirjoja päivitettiin

 

Elintarviketeollisuuden ympäristöpäästöjä määrittelevän BREF-asiakirjan päivitys jatkui. Suomessa ETL koordinoi päivittämistä alan yritysten kesken yhdessä ympäristöhallinnon kanssa. EU-tasolla työtä tehtiin FoodDrinkEuropen työryhmässä. Päivitetty asiakirja valmistuu vuonna 2019. Lopputulos vaikuttaa kansallisesti varsin hyvältä, kiitos onnistuneen yhteistyön suomalaisten viranomaisten kanssa.

 

Vastaava päivitys, joka koskee teurastamoita ja eläinperäisiä sivutuotteita käsitteleviä laitoksia (SA BREF), käynnistettiin kertomusvuonna. ETL on mukana työryhmässä, joka valmistelee asiakirjaa ja suunnittelee sen sisältöön liittyviä vaikuttamistoimenpiteitä kansallisesta näkökulmasta.