Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

HENKILÖSTÖ

 

Elintarviketeollisuusliiton henkilöstön kokonaisvahvuus vuonna 2018 oli keskimäärin 22. Henkilöstö on kokenutta ja erittäin sitoutunutta, vaihtuvuus on ollut vähäistä. Työntekijöiden keski-ikä oli 47,3 vuotta ja palvelusvuosien määrä 9,2.   

 

Edunvalvontaa jatkettiin vahvalla asiantuntemuksella ja hyvällä osaamisella.

 

Työhyvinvointiin panostettiin monin tavoin ja työergonomiaan kiinnitettiin jatkuvaa huomiota. Itsensä johtaminen ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittaminen työn vaatimuksiin on ollut kaikille mahdollista muun muassa työajan joustoja ja etätyöskentelyä hyödyntämällä.

 

Vuorovaikutus työpajojen aiheena

Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa henkilökunnalle järjestettiin kertomusvuonna kolme ”Kohti toimivaa vuorovaikutusta” -työpajaa.

 

Työpajatyöskentelyn pohjalta kirjattiin vuorovaikutuksesta yhteiset pelisäännöt. Keskusteluissa pohdittiin myönteisen ilmapiirin tunnusmerkkejä ja hyvän vuorovaikutuksen elementtejä. Sujuva yhteistyö sekä oppiva ja kehittyvä työyhteisö sitouttavat yhteisiin tavoitteisiin.

 

Sairauspoissaolopäiviä oli kertomusvuoden aikana yhteensä 129 eli 6,1 päivää työntekijää kohden.

 

Työterveyshuollon kumppanina toimi edelleen Lääkärikeskus Aava. Laajennettu terveydenhoidon vakuutusturva vakavien sairauksien sekä leikkaushoitoa vaativien toimenpiteiden varalle tuki työterveyshuoltosopimusta. Henkilöstö sai nopean ja hyvän hoidon.

 

Kerran vuodessa käytävät kehityskeskustelut kuuluivat HR-vuosikelloon ja olivat osa esimiesten työkalupakkia. Henkilöstön osaamisen kehittäminen jatkui yksilökohtaisiin kehityssuunnitelmiin pohjautuen. 


Aiempien vuosien tapaan henkilöstölle järjestettiin virkistys- ja retkipäiviä. Vapaa-ajalla oli mahdollisuus käyttää maksutta kuntosalia ja uima-allasta toimitalon tiloissa. Myös henkilöstön muita liikunta- ja kulttuuriharrastuksia tuettiin.

 

Työnantajana Elintarviketeollisuusliitto haluaa vetää puoleensa ja pitää palveluksessaan osaavia ja motivoituneita henkilöitä, jotka osallistuvat aktiivisesti elintarviketeollisuuden edunvalvontaan. Työntekijöiden halutaan tuntevan, että heidän yksityis- ja työelämänsä ovat tasapainossa.