Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

ELINTARVIKEMARKKINAT

 

Ruokapoliittinen selonteko linjasi toimenpiteet lähivuosille

 

Alkuvuodesta eduskunnassa käsiteltiin ruokapoliittista selontekoa, jolla linjattiin suomalaisen elintarvikeketjun kilpailukyvyn ja ruuantuotannon säilymisen mahdollisuuksia Suomessa. Elintarviketeollisuusliiton panos selonteon eri vaiheissa oli vahva. Liitto osallistui valmisteluun, kaikkiin eduskunnanvaliokuntakuulemisiin sekä selonteon toimeenpanon työpajoihin.

 

Selonteon työstämisen aikana ETL toi esille keskeisimpiä ruokapolitiikan yhteiskunnallista ja taloudellista hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä. Niitä ovat muun muassa vientiosaamiseen, vientiä tukevaan viranomaisresursointiin ja Food from Finland -elintarvikevientiohjelman jatkuvuuteen panostaminen; aktiivinen maatalous- ja kauppapolitiikka sekä sisämarkkinoiden toimivuuden varmistaminen; itsesääntelyn edistäminen sekä elintarvikemarkkinoiden seurannan ja mittariston kehittäminen.

 

Elintarvikkeiden kysyntätiedon lisäämiselle laaja tuki

 

Päivittäistavaramarkkinoiden kulutustiedon saatavuuden lisääminen on tärkeä elintarvikeketjun taloudellista tehokkuutta, kilpailua, kuluttajan etua ja yritysten välistä luottamusta edistävä tekijä. ETL on selvittänyt jo usean vuoden ajan kuluttajatiedon saatavuuden mahdollisuuksia ja kartoittanut sen teknisiä, taloudellisia sekä kilpailulainsäädännöllisiä reunaehtoja. 

 

Keskustelut päivittäistavarakaupan yritysten sekä usean viranomaisen kanssa ovat osoittaneet, että kuluttajatiedon paremmalle saatavuudelle on tarvetta paitsi liiketoiminnassa myös laajemmin yhteiskunnassa.

 

Ruokapoliittisessa selonteossa elintarvikealaa kannustetaan yhteisten markkina- ja kuluttajatutkimusten laatimiseen. ETL:n aloitteesta ruokapoliittinen neuvottelukunta sopi keväällä ryhtyvänsä edistämään kuluttajatiedon saatavuuden parantamista ja työ jatkuu vuonna 2018.

 

Jaettuun kuluttajadataan perustuvaa digitaalista markkinapaikkaa kartoitettiin

 

Kysyntätiedon saatavuuden lisääminen edellyttää uusien tiedonjakotapojen ymmärtämäistä. Tämän vuoksi ETL osallistui hankkeeseen, jossa kesällä 2017 kehitettiin konsepti toimialat ylittävälle digitaaliselle, kuluttajakeskeiselle avoimen datan alustalle. 

 

Aloitteen tavoitteena oli luoda jaettuun kuluttajadataan perustuva digitaalisen ekosysteemin alusta- ja markkinakonsepti purkamaan jäykkiä ja tehottomia rakenteita alkutuotannon, teollisuuden eri sektoreiden, logistiikan, kaupan ja palvelusektorin välillä.  Konseptointialoitteen tarkoituksena on kehittää markkinatoimijoiden jakama yhteinen visio avoimesta alustan alustasta. ETL:n omistama GS1 Finland osallistuu hankkeen seuraavaan vaiheeseen.

 

Kauppatapalautakunta uudistettiin aktiiviseksi toimijaksi

 

Elintarviketeollisuusliitto ja Päivittäistavarakauppa PTY uudistivat yhdessä Keskuskauppakamarin kanssa elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan. Yritykset suosivat lainsäädäntöä täydentävää itsesääntelyä nopeuden, joustavuuden sekä asiantuntijuuden ja kustannustehokkuuden vuoksi. Erimielisyydet on helpompi sopia ilman raskasta tuomioistuinkäsittelyä. Uudistuksessa keskityttiin sitoutumiseen, anonymiteetin takaamiseen, nopeuteen ja luotettavuuteen.

 

Lautakunta otti syksyllä kantaa hyviin sopimusoikeudellisiin periaatteisiin ja antoi lausuntoja sekä säilyvyysaikaehtoon liittyvän suosituksen. ETL kävi syksyllä aktiivista vuoropuhelua kauppatapalautakunnan kanssa ja osallistui kahteen kuulemiseen.

 

Elintarvikeketjun hyvät kauppatavat otettiin esille myös ruokapoliittisessa selonteossa. Sen seurauksena maa- ja metsätalousministeriö asetti syyskuussa elintarvikemarkkinalakityöryhmän selvittämään elintarvikemarkkinoiden toimivuutta koskevan lainsäädännön tarvetta ja sen hallinnollisia vaikutuksia. ETL osallistui aktiivisesti työryhmätyöhön.  Lain valmistelu jatkuu vuonna 2018.

 

Pakkausten tuottajavastuuta uudistettiin

 

EU:n niin sanotusta kiertotalouspaketista kumpuavat kasvavat velvoitteet edellyttävät tehokkaampaa pakkausten tuottajavastuutoimintaa. Sen vuoksi ETL käynnisti yhdessä pakkausten tuottajavastuuverkoston muiden toimijoiden kanssa uudistustyön, jonka tarkoituksena on organisoida pakkausten tuottajavastuun hallinnointi siten, että tuottajavastuun yhteisten velvoitteiden hoitaminen on jatkossa aiempaa kustannustehokkaampaa ja läpinäkyvämpää ja yhteinen viranomaisvaikuttaminen ennakoivaa ja tehokasta.

 

Uudistustyö koskee laajaa joukkoa elintarviketeollisuusyrityksiä, kaupan alan yrityksiä ja pakkauksia valmistavia yrityksiä sekä tuottajavastuuta toteuttavia organisaatioita. Uudistusta on tehty tiiviissä yhteistyössä ETL:n jäsenyritysten sekä kaupan kanssa. Neuvottelut uudesta mallista jatkuvat vuonna 2018. 

 

Kuva: Myllyn Paras

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶