Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

ELINTARVIKEMARKKINAT

Tutkimustietoa kilpailukyvystä selonteon taustaksi

Syksyllä saatiin kiinnostavia tutkimustuloksia elintarvikeketjun kotimaisesta ja kansainvälisestä kilpailukyvystä, kun ETLA:n ja Luken yhdessä tekemän selvitystyön ensimmäinen vaihe valmistui. Laaja-alainen selvitys paneutui Suomen ja kolmen vertailumaan kustannus- ja kasvukilpailukykyyn ja tarjosi ruokajärjestelmästä paljon uutta tietoa. Sen tuloksia ja toimenpide-ehdotuksia hyödynnettiin hyvin myös valtioneuvoston ruokapoliittisessa selonteossa. ETL oli asiantuntijana kilpailukykytutkimuksen ohjausryhmässä ja osallistui myös ruokapoliittisen selonteon työpajoihin.

Digitalisaation hyödyntämisessä paljon tehtävää

ETL selvitti keväällä jäsenyritystensä digitaalisuuden astetta ja kyvykkyyksiä yhteistyössä Plaza Consultingin kanssa. Selvityksen mukaan digitaalisia edelläkävijöitä löytyy sekä suurista että pienistä elintarvikeyrityksistä. Digitalisaatio vahvistaa yrityksen imagoa ja brändiä sekä tulevaisuuden kilpailukykyä, mutta sen hyödyntämisessä on vielä paljon tehtävää.

Makeisten ja jäätelön valmistevero poistuu

Makeisten ja jäätelön valmisteveron poistava lakimuutos hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa. Lakimuutoksen aikaansaamiseen vaikutti ETL:n Euroopan komissiolle vuonna 2013 tekemä kantelu. Verosta luovutaan vuoden 2017 alussa. Valmisteverojen yrityksille ja kilpailulle aiheuttama haitta ei kuitenkaan vielä täysin poistu, sillä virvoitusjuomavero jäi voimaan.

Veromuutoksen eduskuntakäsittelyn yhteydessä käytiin laaja julkinen keskustelu sokeriveron käyttöönotosta. Eduskunta ei kuitenkaan muuttanut hallituksen esitystä eikä edellyttänyt uuden valmiste- tai raaka-ainepohjaisen veron käyttöönottoa. Myös valtionvarainministeriö totesi lausunnossaan laajapohjaisen elintarvikeveron olevan epätarkoituksenmukainen. Valtiovarainministeriön mukaan verolainsäädännön valmistelussa on otettava huomioon monia tekijöitä, jotka voivat olla ristiriidassa ravitsemuksellisten tavoitteiden kanssa. Näitä ovat esimerkiksi vaikutukset yrityksiin, työllisyyteen ja kansalaisten asemaan sekä verosta aiheutuva hallinnollinen taakka.

ETL:sta GS1 Finlandin pääomistaja

GS1 Finland on elintarvikkeiden toimitusketjun standardien ja tuotetietopalvelujen omistaja ja ylläpitäjä sekä keskeinen elintarvikemarkkinoiden toiminnan tehostaja. Jotta GS1 Finland kykenee palvelemaan yrityksiä laadukkaasti, ETL osti yhtiöstä enemmistöosuuden. Kaksi muuta omistajaa ovat Päivittäistavarakauppayhdistys sekä Keskuskauppakamari. GS1 Finlandin lähiajan tavoitteina on tuotetietopalveluiden toiminnan varmistaminen ja sähköisten toimitusketjua tehostavien työkalujen ja standardien edistäminen.

Elintarvikeketjun kauppatapojen itsesääntely eteni

ETL neuvotteli elintarvikeketjun kauppatapojen itsesääntelyn kehittämisestä yhteistyössä Päivittäistavarakaupan (PTY) ja MTK:n kanssa. Kauppatapojen itsesääntelyneuvotteluiden tueksi teetettiin elintarvikeketjun sopimussuhteita luotaava tutkimus. ETL ja PTY hyödynsivät tutkimuksen tuloksia ja neuvottelivat kauppatapojen itsesääntelystä hyvässä hengessä, mutta MTK irtisanoutui neuvotteluista. Uudistetun kauppatapalautakunnan aloitus ajoitettiin maaliskuuhun 2017, ja MTK toivotettiin tervetulleeksi jatkamaan yhteistyötä sille sopivana ajankohtana.

Osana elintarvikemarkkinoiden itsesääntelyä ETL neuvotteli S-ryhmän kanssa sähköisen kilpailutuksen periaatteet. Neuvotteluprosessi avarsi sekä S-ryhmän että elintarviketeollisuuden yritysten ymmärrystä sähköisen kilpailutuksen käytännöistä. Vastaavat toiminnan tehokkuutta ja hyviä kauppatapoja parantavat neuvottelut sähköisen kilpailutuksen käytäntöjen selkeyttämisestä käynnistettiin myös Keskon kanssa.

Viennistä kasvua elintarvikealalle

Elintarvikkeiden vienti on tärkeä Suomen elintarvikealan kasvun mahdollistaja. Vientiä ja yritysten vientiosaamista edistetään konkreettisesti Finprossa elintarvikkeiden vientiohjelmassa Food From Finland. ETL oli aikaisempien vuosien tapaan ohjelman johtoryhmässä ja pyrki omalta osaltaan varmistamaan vientiohjelman rahoituksen jatkuvuuden. ETL toi vuoden varrella monessa eri yhteydessä esille myös vientiä tukevan viranomaisresursoinnin lisäämisen tärkeyden.

 

Kuva: Myllyn Paras

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶